×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

-) کمبود زمان برای تحقیقات بنیادی

-) کمبود امکانات، بودجه و زمان برای تحقیقات کاربردی

-) عدم شناخت کافی صنایع با مرکز تحقیقات در ارائه خدمات به مراکز صنعتی، شرکتها و بخش خصوصی

-) امکانات محدود برای ارتباطات بین المللی

-) وجود آیین‏نامه‌ها و مقررات غیر قابل انعطاف و دست و پا گیر

-) نامتناسب بودن هزینه‌ها و بودجه اختصاص یافته

-) نداشتن ردیف بودجه‌ای مستقل

-) عدم وجود بودجه کافی برای تجهیز بهینه آزمایشگاهها

-) در اختیار نداشتن انواع امکانات آزمایشگاهی پیشرفته مورد نیاز

-) عدم در اختیار داشتن نیروی انسانی کافی و کار آزموده به دلیل کمبود بودجه

تاریخچه مرکز       چشم انداز       مأموریت ها            راهبردها           نقاط ضعف         چارت سازمانی           اساسنامه  

 موافقت قطعی            اهداف            نقاط قوت            بیانیه رسالت          فرصت ها      برنامه عملیاتی      شرح وظایف

 

تنظیمات قالب