×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

ماده 1-

 به منظور گسترش پژوهش و ارائه راه حل در امور بهداشتی درمانی و به موجب این اساسنامه مرکز تحقیقات علوم داروئی که در این اساسنامه مرکز تحقیقات نامیده میشود.برای تأمین اهداف زیر مورد موافقت اصولی قرار گرفت .

ماده 2- اهداف

توسعه و بکارگیری دانش بشری در زمینه علوم دارویی

انجام پژوهشهای بنیادی اپیدمیولوژیک و بالینی در جهت اصلاح نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی کشور به منظور جوابگویی به نیازهای جامعه اسلامی

جمع آوری ،‌تنظیم و طبقه بندی اسناد ، مقالات و مدارک مربوطه

تربیت نیروی انسانی محقق در زمینه علوم دارویی

ترغیب ،‌تشویق و بکارگیری محققین

کوشش در جلب توجه و همکاری مراکز تحقیقاتی و اجرائی مربوطه در داخل کشور

همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشورها و سازمانهای بین المللی با رعایت قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران

 ماده 3 -ارکان مرکز عبارتند از :

الف : شورایعالی

ب: رئیس مرکز

ماده 4 - اعضائ شورایعالی مرکز عبارتند از :

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

رئیس مرکز

سه نفر از اعضاء هیأت علمی مرکز با پیشنهاد رئیس مرکز و تأیید رئیس دانشگاه

ماده 5 - وظائف شورایعالی مرکز بشرح زیر می باشد:

تصویب خط مشی پژوهشی مرکز

تصویب طرحهای همکاری با سایر دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی پژوهشی داخل و خارج کشور و سازمانهای بین المللی مطابق مقررات و ضوابط مربوطه

بررسی و تصویب گزارش سالانه فعالیتهای مرکز

بررسی و تصویب بودجه سالانه مرکز در محدوده اعتبارات تخصیصی و با رعایت ضوابط قانونی

تصویب دستورالعمل های مربوط به امور داخلی شورایعالی و دستورالعملهای اجرائی مرکز تحقیقات

پیشنهاد سازمان و تشکیلات مرکز

تبصره : مصوبات شوایعالی مرکز بر اساس سیاستها و خط مش ها و هماهنگی با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی خواهد بود

ماده 6-

 رئیس مرکز به پیشنهاد شورایعالی مرکز و حکم رئیس دانشگاه علوم پزشکی هر چهار سال یکبار منصوب میگردد و انتخاب مجدد او بلامانع است

ماده 7- وظائف رئیس مرکز

رئیس مرکز بالاترین مقام اجرائی مرکز است و در حدود ضوابط قانونی و مصوبات شورایعالی جهت اجرای وظایف و امور محوله اقدام می نماید .

ماده 8- اعضای مرکز : مرکز دارای دو نوع عضو بشرح زیر است :

الف: اعضائ پیوسته : که اعضائ هیئت علمی و کارشناسان تمام وقت مرکز هستند

ب: اعضائ وابسته : که اعضائ هیأت علمی سایر گروهها ی دانشگاه علوم پزشکی و یا سایر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی هستند.

 ماده 9- منابع مالی مرکز

الف :درآمد های حاصله از خدمات مرکز طبق ضوابط قانونی

ب :کمک و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی

ج : اعتبارات دولتی در صورت تخصیص

با توجه به مصوبه مورخ 29/8/81 شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی ،‌ این اساسنامه در 9 ماده و یک تبصره به تصویب رسید.

بدیهی است در صورتیکه طبق ضوابط دستورالعمل اجرایی نحوه اخذ مجوز تأسیس مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی (دولتیغیر دولتی ) و نحوه ارزشیابی آنها مصوب 29/8/81 شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی مرکز مذکور در مهلت پیش بینی شده موفق به اخذ موافقت نهایی نگردد. این اساسنامه بلااثر خواهد شد و در صورت دریافت موافقت نهایی مجدداً اساسنامه جدید ارسال میشود.

 

تاریخچه مرکز       چشم انداز       مأموریت ها            راهبردها           نقاط ضعف         چارت سازمانی           اساسنامه  

موافقت قطعی            اهداف            نقاط قوت            بیانیه رسالت          فرصت ها      برنامه عملیاتی      شرح وظایف

 

تنظیمات قالب