×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

اهداف مرکز:

1- تحقیقات بنیادی دانشگاهی برای ارتقای سطح دانش در ابعاد گوناگون علوم دارویی

2- تحقیقات کاربردی دانشگاهی برای کاربردی کردن یافته‌های دانشی در ابعاد گوناگون علوم دارویی

3- ارائه خدمات به مراکز صنعتی، شرکتها و بخش خصوصی

4- ارتقای آموزش داروسازی در سطوح مختلف

5- ایجاد ارتباطات بین مرکزی، منطقه‌ای و بین‌المللی در جهت ارتقای دانش و کاربرد علوم دارویی

6- تدوین محورهای تحقیقاتی مبتنی بر نیاز و الویت در کشور

7- جذب محققان و ایده های تحقیقاتی نوین در جهت حل مسائل و مشکلات گوناگون علوم دارویی

8- تربیت نیروی تحقیقاتی متخصص پژوهشگر در پاسخ به نیازهای علوم دارویی کشور و بین المللی

9- ارتقای سطح علمی و تحقیقاتی در علوم دارویی با تکیه بر دانسته‌های موجود، تجربیات و یافته های نوین

10- اشاعه و اطلاع رسانی علوم دانشی و کاربردی و آخرین دستاوردهای علمی به محققین و پژوهشگران علوم دارویی

11- ارتباط موثر و کارآمد با بخش های خصوصی، شرکتها، صنایع و اشخاص در جهت ارائه خدمات علمی و پژوهشی

12- گسترش و ارتقای بنیان، امکانات، دستاوردها و توانمندیهای مرکز در راستای چشم اندازه، ماموریتها و اهداف مرکز

 

تاریخچه مرکز       چشم انداز       مأموریت ها            راهبردها           نقاط ضعف         چارت سازمانی           اساسنامه  

موافقت قطعی            اهداف            نقاط قوت            بیانیه رسالت          فرصت ها      برنامه عملیاتی      شرح وظایف

 

 

تنظیمات قالب