×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

به منظور نیل به اهداف مذکور در ماده 2 اساسنامه، انجمن اقدامات و فعالیت های زیر را به عمل خواهد آورد:

1 - ایجاد ارتباط علمی، فنی، تحقیقاتی، آموزشی و تبادل نظر بین محققان، متخصصان، و سایر کارشناسانی که به نحوی با شاخه های گوناگون علوم داروئی سر و کار دارند. 2 –همکاری با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و نیز سایر سازمان هایی که به نحوی با فعالیت های انجمن مرتبط هستند، در برنامه ریزی امور آموزشی، پژوهشی، بهداشتی و درمانی. 3 –تعامل و همکاری با مراجع ذیصلاح در زمینة بازنگری و ارزشیابی برنامه های آموزشی و بهداشتی- درمانی مؤسسات آموزشی و سطح علمی دانش آموختگان مقاطع مختلف علوم پزشکی. 4 –ارائه خدمات آموزشی، علمی، پژوهشی، فنی بر اساس ضوابط مربوط. 5 – ترغیب و تشویق دانشمندان، پژوهشگران و دانشجویان در پیشبرد فعالیت های علمی و پژوهشی، آموزشی، بهداشتی و درمانی. 6 – تهیه و تدوین و انتشار نشریات علمی و آموزشی. 7- برگزاری گردهمائی های آموزشی و پژوهشی، آموزش مداوم در سطوح ملی و بین المللی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور. 8- فراهم کردن زمینة مناسب جهت انجام پژوهش های علمی مرتبط با رشتة مربوط، به خصوص از طریق تشویق و ترغیب متخصصین جوان. 9- مشارکت در تشکیل شورای انجمن های علمی گروه پزشکی اطران و برنامه ریزی امور مرتبط با آن. 10-  جلب حمایت نهادهای بین المللی برای انجام فعالیت های علمی و پژوهشی در عرصة ملی و در چهارچوب ضوابط جاری کشور

 

تاریخچه مرکز       چشم انداز       مأموریت ها            راهبردها           نقاط ضعف         چارت سازمانی           اساسنامه  

 موافقت قطعی            اهداف            نقاط قوت            بیانیه رسالت          فرصت ها      برنامه عملیاتی      شرح وظایف

 

تنظیمات قالب