×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

-) حمایت مسئولین معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه در انجام طرحهای تحقیقاتی بنیادی

-) خط مشی حمایتی مسئولین کشور از کاربردی کردن سطح دانش

-) قوانین تصویب شده خدمات صنعتی در هیات امنا دانشگاه در ایجاد ارتباط میان صنعت و دانشگاه

-) قطبیت مرکز تحقیقات علوم دارویی در زمینه تحقیقات در شاخه های مختلف مرتبط

-) فنآوری‌های نوین جهانی

-) رابطه با سازمان های بین المللی

-) وجود گرانت‌های تحقیقاتی در سطح کشور و جهان

تاریخچه مرکز       چشم انداز       مأموریت ها            راهبردها           نقاط ضعف         چارت سازمانی           اساسنامه  

 موافقت قطعی            اهداف            نقاط قوت            بیانیه رسالت          فرصت ها      برنامه عملیاتی      شرح وظایف

 

تنظیمات قالب