×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

آزمایشگاه‌های کشت سلولی و بیوتکنولوژی دارویی، سنتز شیمیایی مواد و فرآورده های دارویی، فرمولاسیون های دارویی، گیاهان دارویی و مفردات پزشکی و داروسازی بالینی و امکانات نگهداری و انجام آزمایشات سلولی و حیوانی، همچنین مدیریت و اقتصاد دارو .

 

تاریخچه مرکز       چشم انداز       مأموریت ها            راهبردها           نقاط ضعف         چارت سازمانی           اساسنامه  

 موافقت قطعی            اهداف            نقاط قوت            بیانیه رسالت          فرصت ها      برنامه عملیاتی      شرح وظایف

 

تنظیمات قالب