×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

-) شناسایی و بررسی اثرات و مکانیسم داروهای ضدسرطان از منابع شیمیایی، طبیعی و سموم

-) تولید و بررسیهای کیفی و کمی و اثرات بیولوژیک مواد و ترکیبات شیمیایی و بیولوژیک

-) ساخت مدلهای حیوانی به منظور بررسی اثربخشی ترکیبات شیمیایی و بیولوژیک

-) بیواسپکتروسکوپی

-) بررسی سمیت حاد، تحت مزمن و مزمن ترکیبات شیمیایی و بیولوژیک در مدلهای حیوانی

-) آنالیز کمی و انجام تستهای  HPLC و  FTIR  بر روی نمونه های شیمیایی

-) ارائه خدمات به دیگر مراکز و بخش های خصوصی در قالب قراردادهای ارتباط با صنعت

 

تاریخچه مرکز       چشم انداز       مأموریت ها            راهبردها           نقاط ضعف         چارت سازمانی           اساسنامه  

 موافقت قطعی            اهداف            نقاط قوت            بیانیه رسالت          فرصت ها      برنامه عملیاتی      شرح وظایف

تنظیمات قالب