×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

-) گسترش امکانات آزمایشگاهی علوم دارویی و سلولی و بیوتکنولوژیک، و فضای نگهداری حیوانات مرکز

-) گسترش تعداد طرح های تحقیقاتی مصوب در راستای اهداف مرکز

-) افزایش نیروی انسانی متخصص در راستای حصول اهداف مرکز

-) گسترش ارتباط با صنایع و مراکز خصوص و دانشگاهی بهره گیر از خدمات مرکز

-) افزایش قراردادهای ارتباط با صنعت و دیگر مراکز بهره گیر از خدمات مرکز

-) ارتقای دوره های آموزشی تخصصی و فوق تخصصی در مرکز

-) ارتقای انتشارات و مجلات علمی معتبر مرکز

-) برگزاری کارگاه ها و همایش های علمی و تحقیقاتی و سمینارها و کنگره های علمی و بازآموزی

-) ارتقای شبکه بین المللی ارتباطات علمی و پژوهشی در سطوح گوناگون دانشجویی، دانشی، پژوهشی و کاربردی

 

تاریخچه مرکز       چشم انداز       مأموریت ها            راهبردها           نقاط ضعف         چارت سازمانی           اساسنامه  

 موافقت قطعی            اهداف            نقاط قوت            بیانیه رسالت          فرصت ها      برنامه عملیاتی      شرح وظایف

 

تنظیمات قالب