×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

نام و نام خانوادگی : نرگس آریانپور

استاد راهنما: دکتر سید فرشاد حسینی شیرازی

عنوان پایان نامه: بررسی اثرات عصاره خالواش برگیرنده های Her2

سال ورود : 92 – 91

سال دفاع پایان نامه:

پست الکترونیک :     dn_aryanpour@yahoo.com    

 ادامه مطلب :

 

نام و نام خانوادگی: حسین صفرپور

استاد راهنما: دکتر سید فرشاد حسینی شیرازی

عنوان پایان نامه: بررسی روش آزمایشگاهی تولید آنتی بادی مونوکلونال برای TNF-α

سال ورود : 92 91 

سال دفاع پایان نامه:

پست الکترونیک : safarpour701@yahoo.com

ادامه مطلب :

نام و نام خانوادگی : سعید آزادی

استاد راهنما:  دکتر سید علیرضا مرتضوی، دکتر آرش محبوبی، دکتر ناصر نقدی

عنوان پایان نامه : بهینه سازی و افزایش بازده فرآیند تولید هورمون رشد نوترکیب انسانی در میزبان Pichia pastoris

سال ورود : 92 – 91

سال دفاع پایان نامه:

پست الکترونیک : saeed.azadi@gmail.com

ادامه مطلب :

نام و نام خانوادگی : نینا سید رضی

استاد راهنما: دکتر جلال پوراحمد

عنوان پایان نامه : بررسی اثرات ضد سرطانی و سایتوتوکسیک عصاره  nهگزانی، دی اتیل اتری و متانولی سه گونه از جانوران بومی خلیج فارس اسفنج دریایی (Ircinia aruensis )، خیار دریایی(Holothuria sabra) و آبفشان دریایی (Pyura camranica) خلیج فارس بر مدل حیوانی مبتلا  به سرطان هپاتوسلولار کارسینوما با استفاده از هپاتوسیت ها و میتوکندری های ایزوله شده از کبد سرطانی

سال ورود : 93 92

سال دفاع پایان نامه:

پست الکترونیک : nina.seyedrazi@gmail.com

ادامه مطلب :

 

نام و نام خانوادگی: پروانه ناصرزاده

استاد راهنما: دکتر جلال پوراحمد

عنوان پایان نامه: بررسی مکانیسم های سمیت سلولی و میتوکندریایی نانوذرات مشتق شده از فیبروئین ابریشم بر روی سلولهای لنفوسیت

سال ورود: 94-93

سال دفاع پایان نامه:

پست الکترونیکnaserzadeh-zoll@yahoo.com:

ادامه مطلب:

               

نام و نام خانوادگی : یلدا ارست

استاد راهنما: دکتر جلال پوراحمد

عنوان پایان نامه : بررسی غربالگری اثرات سایتوتوکسیک عصاره متانولی ، ان هگزانی و دی اتیل اتری سه گونه از جانوران بومی خلیج فارس اسفنج دریایی (Haliclona)، خیار دریایی (Holothuria Parva) ,آبفشان دریایی(Phaulsia nigra) بر مدل حیوانی مبتلا به سرطان پوست با استفاده از سلولها و میتوکندری های ایزوله شده از سلولهای سرطانی

سال ورود : 93 92

سال دفاع پایان نامه:

پست الکترونیک : arast @muq.ac.ir

ادامه مطلب :

 

نام و نام­ خانوادگی:ملودی وطنخواه

استاد راهنما:  دکتر سیمین داداش زاده

عنوان پایان­ نامه:تهیه و بررسی خصوصیات لیپوزومهای چند وزیکولی حاوی ونکومایسین انباشته شده در ژل هیالورونیک اسید به منظور تزریق موضعی در درمان استئومیلیت در مدل حیوانی

سال ورود:96-95

سال دفاع پایان نامه:

پست الکترونیک:melody.vatankhah@gmail.com

ادامه مطلب:

 

نام و نام­ خانوادگی:مهبان رحیمی فرد

استاد راهنما: دکتر افشین زرقی، دکتر جلال پوراحمد

عنوان پایان­ نامه:ارزیابی اثرات سایتوتوکسیک مشتقات جدید پیرازینو (a-1,2) بنزیمیدازول در القای آپوپتوز میتوکندریایی در سلول های جدا شده از گلیوبلاستومای انسانی

سال ورود:96-95

سال دفاع پایان نامه:

پست الکترونیک:mahban.rahimifard@gmail.com

ادامه مطلب:

نام و نام ­خانوادگی:نفیسه نصری نصرآبادی

استاد راهنما: دکتر حسین وطن پور، دکتر ناصر محمدپور دونیقی

عنوان پایان­ نامه: تعیین ویژگیهای دو جزء فعال بیولوژی پروکوآگولانت (انعقادی) و آنتی کوآگولانتی (ضد انعقادی) جدا شده از زهر مار اکیس کاریناتوس ایرانی به منظور مطالعات بیوانفورماتیکی اثرات مذکور

سال ورود:96-95

سال دفاع پایان نامه:

پست الکترونیک:n_nasri2000@yahoo.com

ادامه مطلب:

 

نام و نام­ خانوادگی:وحید بابایی

استاد راهنما:  دکتر سید فرشاد حسینی شیرازی- دکتر سعید طالبی

عنوان پایان­ نامه:بررسی تاثیر نانوپارتیکل ها در تغییر بیان ژن های کارکنان بخش های نانو

سال ورود:99-98

سال دفاع پایان نامه:

ادامه مطلب:

 

نام و نام­ خانوادگی:نصیر تسافه عمر

استاد راهنما:  دکتر سید فرشاد حسینی شیرازی

عنوان پایان­ نامه:

سال ورود:1401-1400

سال دفاع پایان نامه:

 

نام و نام­ خانوادگی:فاطمه همتی

استاد راهنما: دکتر سید فرشاد حسینی شیرازی- دکتر ابوالحسن احمدیانی

عنوان پایان­ نامه:بررسی ارتباط عملکردی بین رسپتور انسولین و TLR4 در مدل حیوانی بیماری پارکینسون

سال ورود:1400-1399

سال دفاع پایان نامه:

تنظیمات قالب