×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

 فیلم ها و اسلاید های چهارمین کنگره بین المللی Pharmacy Updates (بخش بازآموزی)

"لطفا جهت بهره گیری از فیلم با کیفیت بهتر، آن را بارگیری (دانلود) نموده و برای پخش از نرم افزار "KM Player" استفاده نمایید."

 

روزاول:

چهارشنبه 11/29/1399

ردیف نام سخنران موضوع سخنران اسلاید فیلم
1 دکتر آزاده غفاری معرفی نانوذرات لیپیدی و کاربردهای آن در داروسازی دانلود دانلود
2 دکتر مهدیه آبیار قمصری دارودرمانی مشکلات شایع  زنان دانلود دانلود
3 دکتر ندا اسلامی نانوبیوپروتئین ها در داروسازی دانلود دانلود
4 دکتر مونا مسیب نیا داروهای مکمل غذایی در برنامه های دارو درمانی دانلود دانلود
5 دکتر مونا مسیب نیا مکمل دارویی و ورزشی دانلود دانلود

 

روز دوم:

پنجشنبه 11/30/1399

ردیف نام سخنران موضوع سخنران اسلاید فیلم

1

دکتر نازیلا یوسفی

معرفی علم اقتصاد دارو و کاربردهای آن

دانلود1

دانلود2

دانلود

2

دکتر شکوفه نیک‌فر

پاندمی کووید 19 و اقتصاد دارو

دانلود

دانلود

3 دکتر سولماز غفاری آنتی‌بیوتیک‌ها و نقش نانوفناوری در  اثراتن درمانی آنها دانلود دانلود
4 دکتر فراز مجاب دارو درمانی اختلالات عصبی و نقش داروهای گیاهی دانلود دانلود
5 دکتر محمد پیکان‌پور حاکمیت خوب در نظام دارویی دانلود دانلود

 

روز سوم:

جمعه 01/12/1399

ردیف نام سخنران موضوع سخنرانی اسلاید فیلم

1

دکتر مرجان دایی حامد

سیستم های مخاط چسب در دارورسانی

دانلود

دانلود

2

دکتر نوشین تشرفی

رویکردهای دارو درمانی جدید مبتنی بر مواد با منشا زیستی: سلول و ژن درمانی

دانلود

دانلود

3

دکتر زینب صادقی

آشنایی با سامانه نیوزومی و اهمیت و کاربرد آن در دارورسانی

دانلود

دانلود

4

دکتر امیر فرخیان

دارودرمانی چاقی

دانلود

دانلود

 

روز چهارم:

شنبه 12/02/1399

ردیف نام سخنران موضوع سخنرانی اسلاید فیلم
1 دکتر مونا مسیب نیا مکمل های مناسب بیماران مبتلا به سرطان و بیماری های عفونی دانلود دانلود
2

دکتر فرزانه داستان

تازه های دارودرمانی کووید-19

دانلود

دانلود

3 دکتر سعیده سلطانی ارگانوئیدها و کاربرد آنها در کشف و توسعه داروها دانلود دانلود
4

دکتر مهدیه آبیار قمصری

دارودرمانی آرتریت روماتوئید

دانلود

دانلود

5

دکتر سید بهادر میررحیمی

دارو درمانی بیماریهای شایع اطفال

دانلود

دانلود

 

 

 فیلم ها و اسلاید های چهارمین کنگره بین المللی Pharmacy Updates (بخش بازآموزی)

"لطفا جهت بهره گیری از فیلم با کیفیت بهتر، آن را بارگیری (دانلود) نموده و برای پخش از نرم افزار "KM Player" استفاده نمایید."

 

روزاول:

چهارشنبه 11/29/1399

ردیف نام سخنران موضوع سخنران اسلاید فیلم
1 دکتر آزاده غفاری معرفی نانوذرات لیپیدی و کاربردهای آن در داروسازی دانلود دانلود
2 دکتر مهدیه آبیار قمصری دارودرمانی مشکلات شایع  زنان دانلود دانلود
3 دکتر ندا اسلامی نانوبیوپروتئین ها در داروسازی دانلود دانلود
4 دکتر مونا مسیب نیا داروهای مکمل غذایی در برنامه های دارو درمانی دانلود دانلود
5 دکتر مونا مسیب نیا مکمل دارویی و ورزشی دانلود دانلود

 

روز دوم:

پنجشنبه 11/30/1399

ردیف نام سخنران موضوع سخنران اسلاید فیلم

1

دکتر نازیلا یوسفی

معرفی علم اقتصاد دارو و کاربردهای آن

دانلود1

دانلود2

دانلود

2

دکتر شکوفه نیک‌فر

پاندمی کووید 19 و اقتصاد دارو

دانلود

دانلود

3 دکتر سولماز غفاری آنتی‌بیوتیک‌ها و نقش نانوفناوری در  اثراتن درمانی آنها دانلود دانلود
4 دکتر فراز مجاب دارو درمانی اختلالات عصبی و نقش داروهای گیاهی دانلود دانلود
5 دکتر محمد پیکان‌پور حاکمیت خوب در نظام دارویی دانلود دانلود

 

روز سوم:

جمعه 01/12/1399

ردیف نام سخنران موضوع سخنرانی اسلاید فیلم

1

دکتر مرجان دایی حامد

سیستم های مخاط چسب در دارورسانی

دانلود

دانلود

2

دکتر نوشین تشرفی

رویکردهای دارو درمانی جدید مبتنی بر مواد با منشا زیستی: سلول و ژن درمانی

دانلود

دانلود

3

دکتر زینب صادقی

آشنایی با سامانه نیوزومی و اهمیت و کاربرد آن در دارورسانی

دانلود

دانلود

4

دکتر امیر فرخیان

دارودرمانی چاقی

دانلود

دانلود

 

روز چهارم:

شنبه 12/02/1399

ردیف نام سخنران موضوع سخنرانی اسلاید فیلم
1 دکتر مونا مسیب نیا مکمل های مناسب بیماران مبتلا به سرطان و بیماری های عفونی دانلود دانلود
2

دکتر فرزانه داستان

تازه های دارودرمانی کووید-19

دانلود

دانلود

3 دکتر سعیده سلطانی ارگانوئیدها و کاربرد آنها در کشف و توسعه داروها دانلود دانلود
4

دکتر مهدیه آبیار قمصری

دارودرمانی آرتریت روماتوئید

دانلود

دانلود

5

دکتر سید بهادر میررحیمی

دارو درمانی بیماریهای شایع اطفال

دانلود

دانلود

 

تنظیمات قالب