×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

نام و نام خانوادگی :مرتضی شاه میرزائی

استاد راهنما: دکتر سید فرشاد حسینی شیرازی

عنوان پایان نامه:  طراحی و سنتز آنتی بادی های TNF-α برای کیت اندازه گیری TNF-α به روش الایزا

سال ورود :

سال دفاع پایان نامه:

پست الکترونیک :

morteza.shahmirzaie@srbiau.ac.ir

 cv

 

 

تنظیمات قالب