×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

تیزر وبینار دکتر زالی 1

تیزر وبینار دکتر زالی2

تیزر وبینار دکتر زالی3

 

روشهای پیشگیری و درمان بیماری کرونا

 دکتر علیرضا زالی

24 اسفند 1398 ساعت 22-21

داروهای در مرحله تحقیقات برای کرونا

 دکتر محمد سیستانی زاد

26 اسفند 1398

اصول ضدعفونی کننده ها در کرونا

 دکتر آرش محبوبی

4 فروردین 1399

اصول مراقبتهای ضروری در شرایط کرونا

 دکتر هادی اسماعیلی

6 فروردین 1399

ویروس شناسی COVID_19

 دکتر مرتضی شاه میرزائی

12 فروردین 1399 

ساعت 22-21

 

تنظیمات قالب