×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

سمینارها و سخنرانی های برگزار شده توسط مرکز تحقیقات علوم دارویی

 

 

سال

ردیف

عنوان سمینار

سخنران

زمان

1388

1

کدهای اخلاقی

دکتر سید فرشاد حسینی شیرازی

1388

2

Translating laboratory discoveries in cancer into clinical evaluation

(Michael W. McBurney, PhD)

Dr Michael W. McBurney

1388

1390

3

Chemotherapy Resistance

Dr. David Stewart

23 مهر 1390

4

سلامت معنوی

دکتر فیض

28 مهر 1390

5

سلسله مباحث هفتگی

سامانه دارویی کشور

اصول و فرضیات

دکتر کبریایی زاده، دکتر شانه ساز، دکتر حسینی شیرازی

2 خرداد 1390

6

مدیریت های متمرکز

دکتر آذرنوش، دکتر تربتی، دکتر راسخ

9 خرداد 1390

7

تحقیقات کاربردی

دکتر درکوش، دکتر قیایی، دکتر مهدی زاده،

دکتر شفاعتی

16 خرداد 1390

8

واحدهای تولیدی

دکتر فرزندی، دکتر امجدی، دکتر مقیمی

23 خرداد 1390

9

واحدهای توزیع و پخش

دکتر سیامک نژاد، دکتر سرکندی، دکتر هاشمی، دکتر نوری،

دکتر محمد زاده

30 خرداد 1390

10

داروخانه ها

دکتر سجادی، دکتر مژدهی‏آذر، دکتر سلام زاده

6 تیر 1390

             

 


سال

ردیف

عنوان سمینار

سخنران

زمان

1393

11

سلسله مباحث

گپ علمی

دانش، دانشجو ، دانشمند

دکتر سید فرشاد حسینی شیرازی

29/7/1393

12

پژوهش کیفی و پژوهش کمی

دکتر افشین زرقی

6/8/1393

13

داروساز و صنعت داروسازی

دکتر حمیدرضا مقیمی

20/8/1393

14

مرجعیت علمی

دکتر فریدون عزیزی

27/8/1393

15

فلسفه در طب

دکتر محمود مصدق

4/9/1393

16

کارکرد خیال و عقل در تولید علم

دکتر مصطفی قانعی

11/9/1393

17

طبقه بندی علم و تعریف پزشکی از دیدگاه حکمای طب سنتی ایران

دکتر محسن ناصری

18/9/1393

18

ویژگیهای موفقیت سازمانی

دکتر کبریایی زاده

25/9/1393

1398 1

داروسازی و دارودرمانی پوست   

       

دکتر مقیمی , دکتر مرتضوی ,

دکتر عبداللهی , دکتر مظفری ,

دکتر احمدی آشتیانی ,

دکتر مجاب ,

دکتر پناهی ,

دکتر تالاری

 

 

تنظیمات قالب