×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

خدمات پژوهشی در حوزه ­های:

 1. پروتئین های نوترکیب
 2. همولوژی مدلینگ و داکینگ مولکولی
 3. ردیابی و شناسایی عوامل ویروسی و مطالعه و بررسی روابط تبارزایی و تنوع ژنتیکی ویروس ها
 4. تحقیق و توسعه کیت­های IVD
 5. بیوسنسورها
 6. طراحی پرایمر و مشاوره در حوزه PCR و Real-Time PCR
 7. تحقیقات در حوزه بیوانفورماتیکس (فیلوژنی، NGS و خوانش توالی­ یابی)
 8. تکنیک­ های مولکولی، کلونینگ و بیان ژن
 9. مطالعات سلولی و مکانیستیک
 10. طراحی مدل های حیوانی و ارزیابی میزان اثربخشی درمان
 11. بررسی سمیت ترکیبات در سلول و مدل های حیوانی آزمایشگاهی
تنظیمات قالب