×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

دستورالعمل ارتباط با صنعت

 

بخش حیوانی

. مدل­سازی حیوانی بیماریها (سرطان، دیابت و ...)
. تعیین سمیت حیوانی (حاد، تحت حاد و مزمن) ترکیبات شیمیایی و بیولوژیک
. انجام تست سیکس-پک (آزمون 6 گانه تعیین سمیت حاد) برای ترکیبات شیمیایی و بیولوژیک
 
تنظیمات قالب