×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

بخش سلولی  

 

§بانک سلولی (فروش سلول به صورت احیا شده و فریزتیوب)                                                                                                                         
§تعیین سمیت سلولی به روش MTT
§تعیین سمیت سلولی به روش کلونی­ زایی
§عکسبرداری به وسیله میکروسکوپ فلورسانس
§آزمونهای فلوسایتومتری

 

 

 

                  

 

 

بخش حیوانی

 

§مدل­سازی حیوانی بیماریها (سرطان، دیابت و ...)
§تعیین سمیت حیوانی (حاد، تحت حاد و مزمن) ترکیبات شیمیایی و بیولوژیک
§انجام تست سیکس-پک (آزمون 6 گانه تعیین سمیت حاد) برای ترکیبات شیمیایی و بیولوژیک

بخش فارماسیوتیکس

 

§فرمولاسیون

§فارماکوکینتیک

 

 

بخش مولکولی

§PCR and Real-time PCR

§Gene Cloning
§Electrophoresis Assays
§SNP Recognition
§Gene Libraries

 

  • استخراج DNA و RNA از کشت سلولی، خون و بافت انسانی و حیوانی و تعیین کمیت آن
  • طراحی پرایمر
  • آزمایش مولکولی PCR، RT-PCR و Real-time PCR
  • الکتروفورز ژل آگارز و پلی اکریل آمید
  • کلون سازی و انتقال ژن
  • بیان و تولید پروتئین نوترکیب
  • خالص سازی پروتئین نوترکیب
  • انجام انواع روش های کروماتوگرافی تمایلی جهت خالص سازی پروتئین نوترکیب
  • تعیین کمیت پروتئین
  • آزمون SDS-PAGE
  • آزمون الکتروفورز دوبعدی
  • آزمون های ایمینوبلات و وسترن بلات
  • آزمون دات بلات
  • آزمون سرولوژیکی الایزا
  • تولید انواع آنتی بادی های پلی کلونال و منوکلونال
  • فروش و آماده سازی انواع سویه های باکتریایی E.coli شامل(DH5α,TG-1,HB2151,BL21, SHuffle®T7 Express, Rosetta-Gami)
  • تولید آنتی بادی منوکلونال به روش phage-display
  • فروش و آماده سازی کتابخانه های آنتی بادی شامل Tomlinson I & J , DAbبخش شیمی دارویی

§انجام SAR
§Docking
§سنتز ترکیبات شیمیایی و پپتیدی
§آنالیز ترکیبات شیمیایی اعم از فرمولاسیون نهایی، ترکیبات اولیه و... به وسیله دستگاه های
HPLC، GC-MS، LC-MS و FTIR

 

 

تنظیمات قالب