×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

آدرس پستی :تهران ، خیابان ولیعصر ، ضلع جنوب غربی تقاطع نیایش ، صندوق پستی : 3817-14155      

تلفن و نمابر: 88209627-021

پایگاه الکترونیکی: www.Psrc.Sbmu.ac.ir    

آدرس پست الکترونیک :

Pr-Pharma@sbmu.ac.ir


آدرس Affiliation مرکز تحقیقات علوم دارویی

آدرس (Affiliation) دانشگاه در منابع فارسی :

مرکز تحقیقات علوم دارویی ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

آدرس (Affiliation)دانشگاه در منابع لاتین :

Pharmaceutical Sciences Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran


 

تنظیمات قالب