×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

برنامه های آموزش مداوم جاری در این مرکز از طریق سامانه آموزش مداوم وزارت بهداشت و از طریق سایت مرکز تحقیقات علوم دارویی به اطلاع شرکت کنندگان خواهد رسید.

تنظیمات قالب