×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

لاین تحقیقاتی مرکز تحقیقات:

1- بررسی‌های داروشناسی، کاربرد بالینی و بازاریابی مواد درمانی دارویی و طبیعی

2- طراحی و فرمولاسیون سیستمهای نوین دارورسانی (میکروسفر، لیپوزومها، فرمولاسیونهای پوستی، مخاط‏چسب، زیست‏تخریب، کولونی)

3- بیواسپکتروسکوپی

 

اولویتهای پژوهشی مرکز:

          ارزیابی اثرات بیولوژیک داروها و سموم

          بررسی اثرات سلولی داروها و سموم

          سنتز و بررسی اثرات بیولوژیک و توکسیکولوژیک نانومواد

          اثرات درمانی مواد طبیعی گیاهی و جانوری

          ارتقای سنتز شیمیایی داروها با استفاده از روشهای نوین

          بررسی‌های بالینی داروها

 

تنظیمات قالب