×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

  • تاریخ انتشار : 1402/12/19 - 10:07
  • بازدید : 105
  • تعداد بازدیدکننده : 97
  • زمان مطالعه : 2 دقیقه

بررسی اثرات ضد دردی و ضد التهابی گیاه ورباسکوم تاپسوس در مدل حیوانی

گزارش خبری طرح »بررسی اثرات ضد دردی و ضدالتهابی گیاه ورباسکوم تاپسوس در مدل حیوانی« با کد
پژوهان: 27611خانم دکتر حسین آبادی
-1 لطفا معرفی کلی طرح تحقیقاتی فوق و دلیل انتخاب موضوع را بیان فرمایید.
هدف از این مطالعه، یافتن شواهد فارماکولوژیک جهت بررسی آثار ضدالتهابی و ضددردی گیاه ورباسکوم تاپسوس با توجه به
گزارشهای موجود از سایر گونههای این جنس میباشد. با توجه به ترکیبات و اثرات ضد دردی و ضد التهابی و آنتی اکسیدانی
موجود در گیاهان خانواده گل میمون و هم چنین اندامهای هوایی گونههای مختلف ورباسکوم و همچنین اطالعات بومی و
محلی مبنی بر اثرات ضد دردی و ضدالتهابی این گیاه و این که فاقد عوارض جانبی ناشی از داروهای نارکوتیک هستند، عالوه
بر این کاربرد نسبتاً وسیع گل ماهور در مناطق مختلف دنیاوایران وبا توجه به رویش این گیاه در استان خراسان شمالی ومصرف
آن توسط ساکنین منطقه ما را بر آن داشت که به بررسی اثرات ضد دردی، ضد التهابی و آنتی اکسیدانی یک گونه از گیاه گل
ماهور با نام علمی Thapsus Verbascum بپردازیم.
-2 دلیل انتخاب گیاه گیاه ورباسکوم تاپسوس چیست؟ و لطفا در مورد نحوه جمع آوری و روش تحقیق در این طرح تحقیقاتی
کمی توضیح دهید.
گیاه thapsus Verbascumبا نام محلی گلماهور یکی از گیاهان دارویی مورد مصرف در مناطق مختلف جهان برای
درمان ناراحتیهای تنفسی، التهاب حلق و گلو، ورم لوزهها، اسهال و بواسیر می باشد. با توجه به مطالعات قبلی در گونه های
مختلف این جنس گیاهی و متابولیتهایی که در این گیاه شناسایی و گزارش شده است، این گیاه برای مطالعه انتخاب شد.
اندام هوایی گیاه از اطراف شهرستان شیروان در استان خراسان شمالی در فصل گلدهی جمع آوری و در سایه خشک شد.
عصارهی اتانولی برگ و گل گیاه تهیه شد و اثر ضددرد مرکزی و ضدالتهابی در تستهای فرمالین و کاراژینان روی موش
صحرایی و بررسی اثر ضددرد محیطی در تست رایتینگ روی موش سوری انجام شد.
-3 لطفا در مورد نتایج حاصل از طرح توضیح بفرمایید و گروه هدف نتایج حاصل از طرح چیست؟
خاصیت ضد دردی، ضدالتهابی و آنتی اکسیدانی مناسب از عصاره های گیاه نسبت به گروه کنترل به دست آمد که شاید بتوان
این اثرات را به وجود ترکیبات فالونوئیدی و ترپنوئیدی موجود در آن نسبت داد. این مطالعه برای اولین بار انجام شده و با توجه
به رویکرد و اقبال جامعه جهانی به جستجوی منابع طبیعی برای با اثرات ضد درد و التهاب قابل توجه است.
گروه هدف می تواند شامل پژوهشگران و مراکز دانشگاهی، موسسات تحقیقاتی و تولیدی ، شرکتهای تحقیق و توسعه باشد.

-4 پیشنهاد و توصیه های شما جهت مطالعات آتی و استفاده از نتایج طرح تحقیقاتی فوق بیان فرمایید.
بررسی مکانیسمهای ضد درد و ضد التهاب و بررسی ترکیبات عصاره ها و اثر بخشی هرکدام

  • گروه خبری : گروه های مطالب,اخبار ماهانه ,اخبار علمی ,خواندنی ها ,گفت و گو
  • گروه خبری : 139835
کلمات کلیدی
تنظیمات قالب