کارگاه های برگزارشده مرکز تحقیقات علوم دارویی :

ردیف

عنوان کارگاه

تاریخ

1

Pharmaceutical informaties

1387

2

پتنت و مالکیت فکری

20-19 آبان 1388

3

کشت سلولی

13-11 مهر 1388

4

Peer Review

5 اسفند 1388

5

Real Time PCR

8-7 اردیبهشت 1389

6

آشنایی با کتابخانه دیجیتال و Pubmed

18-17 بهمن 1389

7

کشت سلولی، شناسایی آلودگی مایکوپلاسما به روش PCR

12-10 اردیبهشت 1390

8

Molecular Modeling

اسفند 1389

9

Molecular Modeling & Docking

31-28 خرداد 1390

10

GLP

15-14 دی 1390

11

آب در صنعت داروسازی

22-21 دی 1390

12

تهیه پرونده دارویی بر طبق CTD

27-26 بهمن 1390

13

Out of Specification (OOS) Training Program

4-3 اسفند 1390

14

USP و روشهای عمومی کنترل کیفیت (1)

USP و استانداردهای قرصها و کپسولها

11-10 اسفند 1390

15

مبانی حجم سنجی و کالیبراسیون تجهیزات حجم سنجی و الکتروشیمی

25 تیر 1391

                          

فایل‌ها